Gói bột dinh dưỡng Xanh/ Đỏ (Làm sạch máu và tạo máu) – dùng một lần – MUA 5 tặng 1 – Macro

50.000 

Pha với nước mát để uống, có thể pha cùng protein, nước ép, hay sinh tố.

Dùng mỗi ngày ít nhất 1 gói.

 

Mua ngay

Mô tả

Gói xanh:

 • Macro Greens, Superfood
 • 38 Nutrient-Rich Superfoods
 • Best Tasting – Plant Based  Vitamins/Minerals/Herbs
 • Single Serving
 • Gluten Free
 • Raw
 • Non-GMO
 • Vegan
 • 18 Billion Probiotics
 • Optimum Alkaline Source
 • For Stimulant-Free Energy & Health
 • 1 Delicious Glass = 5 Servings of Fruits and Vegetables
 • Dietary Supplement

Gói đỏ:

 • Miracle Reds, Superfood, Goji-Pomegranate-Acai-Mangosteen
 • 19 Full Spectrum Superfruit & Berries
 • Best Tasting – Probiotics – Antioxidants – Enzymes
 • Est. 1998
 • Single Serving
 • Heart Friendly Plant Sterols 670 mg Serving†
 • Gluten Free
 • Raw
 • Non-GMO
 • Vegan
 • High ORAC* Source
 • Dietary Supplement

*Oxygen Free Radical Absorption Capacity

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 10 g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here