Spirulina + Chlorella, 80 viên

Giảm giá!

480.000 

Tảo Spirulina hữu cơ (nguyên con) (Arthrospira platensis) 1000 mg *
Chlorella hữu cơ (toàn bộ, vỡ, thành tế bào) 1000 mg *

Mua ngay

Mô tả

Thành phần vi chất
Kích thước phục vụ: 4 viên nang
Phục vụ mỗi container: 20

Tảo Spirulina hữu cơ (nguyên con) (Arthrospira platensis) 1000 mg *
Chlorella hữu cơ (toàn bộ, vỡ, thành tế bào) 1000 mg *

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 100 g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here