TIẾP SỨC CUỘC SỐNG – Mita Foundation

Đây là dự án hỗ trợ cộng đồng chưa xác định thời gian của Dr. Mita Tran. Mita có quỹ hỗ trợ cộng đồng ‘Mita Foundation’ được thành lập từ 20.10.2010, Mita xác định mình KHÔNG LÀM TỪ THIỆN mà mình chỉ HỖ TRỢ NHỮNG AI CẦN TRONG KHẢ NĂNG CÓ THỂ. Từ khi xây … Đọc tiếp TIẾP SỨC CUỘC SỐNG – Mita Foundation