kim loại nặng

EDTA loại bỏ kim loại dư thừa trong cơ thể

Các tên gọi của EDTA EDTA có tên gọi khác là Acide Éthylènediaminetétracétique, Calcium Disodium Edathamil, Calcium Disodium EDTA, Calcium Disodium Edetate, Calcium Disodium Versenate, Calcium Edetate, Calcium EDTA, Chelation Therapy, Disodium Edathamil, Disodium Edetate, Disodium EDTA, Disodium Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Tetraacetate, Edetate, Edetate Calcium Disodium, Edetate Disodium, Edetic Acid, EDTA de Calcium Disodique, EDTA loại bỏ kim loại dư thừa trong cơ thểĐọc thêm