Tự kiểm tra

Tự kiểm tra những vấn đề sức khoẻ của bạn!

Đánh giá mức acid dạ dày

Acid dạ dày pH 1-2 mới đảm bảo cho sự tiêu hoá thức ăn của bạn tốt. Ở nhiều người bị đánh giá thừa acid dạ dày nhưng sự thật điều này rất hiếm xảy ra mà người này thuộc nhóm thiếu acid dạ dày khi dạ dày cần tiêu hoá thức ăn. Do thức… Đọc thêm Đánh giá mức acid dạ dày