Đánh giá mức acid dạ dày

Acid dạ dày pH 1-2 mới đảm bảo cho sự tiêu hoá thức ăn của bạn tốt. Ở nhiều người bị đánh giá thừa acid dạ dày nhưng sự thật điều này rất hiếm xảy ra mà người này thuộc nhóm thiếu acid dạ dày khi dạ dày cần tiêu hoá thức ăn.

Do thức ăn không được tiêu hoá ở dạ dày, thức ăn bị thối rữa, nhiều vi khuẩn hại phát triển, acid dạ dày tiết sai thời điểm. Đấy là kết quả mà kiểm tra sức khoẻ bạn rơi vào nhóm thừa acid dạ dày, chữa bệnh thông thường là dùng baking soda hoặc thuốc tương tự để kiểm soát, nhưng về lâu dài bệnh trở nên nặng hơn.

Hãy thay đổi!

Mita

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here