CSSK Số 04: CHIẾN THẮNG UNG THƯ *Những Trang Đầu Nhật Ký Hạnh Phúc Của Chị K Giáp

***********
Chị T. (39t, HN) nhân viên văn phòng, phát hiện K giáp 9/2019. Lịch sử bệnh trước đó của chị là bị suy giáp năm 2016 , dạ dày trào ngược acid, sỏi thận, thoái hóa đốt sống cổ và lưng, thiếu máu do thiếu sắt, người lúc nào cũng lạnh, giấc ngủ rất kém, thường xuyên mệt mỏi, uể oải, đầu váng vất, bụng dạ yếu khi ăn ngoài.

Sau 2 tuần xem videos tại youtube Mita Tran và các bài viết trên facebook Mita Tran, sau đó cô ấy tự thực hành và ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực về sức khỏe. Cô ấy quyết định nhờ bạn Mita hỗ trợ một chương trình nghiêm ngặt hơn.

Sau quá trình trao đổi những ưu điểm, nhược điểm với cô ấy. Cô ấy đưa ra quyết định thế này “𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝐾 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘𝑜 𝑐𝑜̀𝑛 ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ. 𝑁𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 2 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎. 𝐾𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 10 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑥𝑎𝑦 𝑡𝑖́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎̣̂𝑦, 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑜 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̣ 𝑐ℎ𝑢̛́, 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̉𝑖 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑜̂̃ đ𝑜̂́𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑢̛́𝑐 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢𝑜̂𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑖̣𝑡, 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑜̛𝑚 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̃𝑎 ℎ𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑀𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃, 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢.”

Chị T. còn trẻ, còn khỏe nên Mita đề xuất nghiên cứu kỹ lưỡng các liệu pháp trị liệu y học hiện đại phổ rộng và hỗ trợ trị liệu chuyên sâu. Chị T. vẫn nhất định lựa chọn lộ trình trị liệu thay thế và chuẩn bị tâm thế bình an đón nhận tất cả các kết quả có thể xảy ra trong tương lai. Thế là bạn Mita quyết định trao cho chị ấy ngọt đuốc để chị ấy tự thắp sáng mà đi tìm lại sức khỏe của mình. Một tuần kể từ ngày nhận ngọn đuốc ấy chị ấy chia sẻ:

“𝐷𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑜̛́𝑡 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑒̂́𝑛 80%, 𝑐ℎ𝑖̉ ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎̀𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜̛𝑚 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑎̆𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑔, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑖 𝑡𝑎̂𝑦 𝑡𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛𝑚 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛, ℎ𝑜̛𝑖 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑟𝑎́𝑡 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑖̣, 𝑖̀ 𝑎̣𝑐ℎ 𝑏𝑢̣𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂́𝑚 𝑡𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛, ℎ𝑎𝑦 𝑘𝑜 𝑐𝑜̀𝑛 𝑏𝑖̣ đ𝑎𝑢 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 (𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑖̣ đ𝑎𝑢 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖). 𝑋𝑖̀ ℎ𝑜̛𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̂́𝑖. 𝑀𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̛𝑖 𝑡𝑎́𝑜 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉: 𝐿𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑠𝑎̂𝑢, 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑠𝑎𝑦, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑡𝑎́𝑜, 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛ 𝑚𝑜̛, 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑎́𝑝.

𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 Mita đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑘𝑜 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̆𝑡 đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢, ℎ𝑜𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑎̉.

Mita 𝑐𝑜́ 𝑛𝑜́𝑖 𝑛𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑎̆𝑛 𝑐𝑜̛𝑚 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑜̛𝑚 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑜́𝑖 𝑙𝑎̆́𝑚, 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̂𝑚 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜́𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑜𝑎́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖, 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ đ𝑎̂̀𝑢, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜̛𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑜̣̂𝑐, 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑖 𝑡𝑎̂𝑦 𝑙𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑡, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑖̀ 𝑎̣𝑐ℎ 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐.

𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑏𝑖̣ đ𝑎𝑢 ℎ𝑎𝑖 đ𝑜̂́𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑐𝑜́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑘ℎ𝑎́ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢. 𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎̀𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎𝑢 𝑛𝑜́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉.

𝑇𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒́𝑝 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑡, 𝑛ℎ𝑢̛́𝑐.”

Thêm một tuần nữa. Cô ấy phản hồi:

“𝑀𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜̛𝑛 đ𝑎𝑢 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 2 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎.

𝐶𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 1/2𝑘𝑔, 𝑑𝑎 đ𝑒𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑎̉, 𝑣𝑖̀ 𝑔𝑎̂̀𝑦 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑜̃𝑚, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖.”

Tuần thứ ba.

“Đ𝑜̛̀𝑚 𝑐𝑜́ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑈 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑜́𝑖, 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑡, ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎̀𝑜 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑜̛𝑖 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢̛́𝑐 đ𝑎𝑢 đ𝑎𝑢.

𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑜̛𝑚 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑏𝑢́𝑛, 𝑝ℎ𝑜̛̉ 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 1 𝑏𝑎́𝑡 𝑐𝑜̛𝑚 𝑡𝑜̂́𝑖, 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑟𝑎𝑢, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ𝑖𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑢 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦, 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 đ𝑜́𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖, 𝑘𝑜 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ đ𝑜́𝑖, 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑜́𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑜̛̉ 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑔𝑎̣̆𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑘𝑒̣𝑜 𝑀𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑜𝑘.

𝐴̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ đ𝑐 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑖̣𝑡, 𝑐𝑎́, 𝑎̆𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢̛̉, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑖̣𝑡, 𝑐𝑎́ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑘𝑜 đ𝑢̉ 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔, 𝑜̂́𝑚 𝑦𝑒̂́𝑢, 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑜̛𝑛.”

Gần một tháng trôi qua.

“𝑇𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑜̂́ 4 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛: 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢, đ𝑎𝑢 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̂́𝑡 1-2 ℎ𝑜̂𝑚 𝑟𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑐, 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑠𝑢̛́𝑐 đ𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝐻𝑁 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑛𝑔, ℎ𝑜̂𝑚 𝑠𝑎𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑢̛𝑎 𝑟𝑒́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ đ𝑜́ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑜̛𝑛.
𝑉𝑒̂̀ 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒́𝑝, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑜̛𝑚 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜̀𝑛 1 𝑏𝑎́𝑡 𝑐𝑜̛𝑚 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑜̂́𝑖, 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̂𝑚 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘𝑜 𝑎̆𝑛 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̛𝑚 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘𝑜 𝑠𝑎𝑜, 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 1.4-1.5 𝑙𝑖́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒́𝑝/ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑎̆𝑛 2 𝑡𝑜̂ 𝑟𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑎, 𝑡𝑜̂́𝑖, 𝑏𝑜̉ ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑜̂́ 4 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑜́𝑖, 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑜 𝑎̆𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜𝑎 𝑞𝑢𝑎̉ ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 đ𝑜́𝑖. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑏𝑜̣̂, 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑧𝑢𝑚𝑏𝑎 45 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑘𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑒̣̂𝑡, 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑒̂̃ 𝑛ℎ𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑖.

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 (𝑐ℎ𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 ℎ𝑎̣𝑡 𝑏𝑖́, 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑛ℎ𝑖̣𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑖 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑒́𝑝 800𝑚𝑙 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒́𝑝, 𝑑𝑜 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢́𝑐, 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑜 𝑐𝑎̆𝑛𝑔, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑔𝑜̃ 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑖̀ 𝑎̣𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑞𝑢𝑎́, 𝑣𝑖̀ 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑘𝑜 đ𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑒̀𝑚 𝑞𝑢𝑎́ 𝑚𝑎̀ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑒̀𝑜 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑑𝑢̀ 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑛𝑜 𝑐𝑎̆𝑛𝑔).

𝑀𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 4 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦, 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 4 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 đ𝑎𝑢 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝, đ𝑎𝑢 đ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎̀𝑛𝑔, đ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑝, 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛, 𝑐𝑜́ 𝑙𝑢́𝑐 𝑐𝑎́𝑢 𝑘𝑖̉𝑛ℎ, 𝑔𝑎̆́𝑡 𝑔𝑜̉𝑛𝑔, 𝑡𝑢𝑦 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑜́ đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.”

Sau một tháng trải nghiệm với lối sống chữa lành, Mita thay đổi chương trình cho chị ấy dựa trên những phản hồi tích cực và phản hồi không mong đợi. Hai tuần đầu tiên của chương trình mới, cơ thể chị T. phản hồi nhiều phản ứng tiêu cực, tích cực và giá trị chị T. nhận được. Chị T. rất hạnh phúc và hài lòng và chị tìm thấy con đường đến đích càng ngắn lại hơn nữa.

“𝐷𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑢̃𝑖, đ𝑜̛̀𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖, 𝑛𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑖, 𝑚𝑢̣𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑡, 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑜̛̀𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑎 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̣𝑛 𝑜̛̉ 𝑙𝑢̛𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑐. 𝐶ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑠𝑎𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑎̆𝑛 𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑜̉ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ đ𝑎̣𝑚, 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̆𝑛 𝑟𝑎𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑠𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑒̂́. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑎̂̀𝑦 𝑚𝑎̂́𝑡 2.5𝑘𝑔, 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 48.5 𝑘𝑔 (𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛, 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑔𝑎̂̀𝑦) 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑜, ℎ𝑎𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̀𝑛 ℎ𝑜́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑒̃𝑜 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̀ 80.

𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜́ 𝑡𝑎̂̀𝑚 2 𝑛𝑎̆𝑚, 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝐾, 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛𝑜́𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑝, 𝑡𝑢𝑦 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑜 𝑛𝑔𝑢̉ đ𝑐, 𝑠𝑢𝑦 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑣𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑠𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, ℎ𝑜̂́𝑐 ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 49𝑘𝑔. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑒̂𝑢, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑖́𝑐ℎ. 𝑆𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑡, 𝑐𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑐 52𝑘𝑔 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑡, 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑎́𝑜 𝑐𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑎𝑦, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑎́𝑜 𝑙𝑒𝑛, 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̛́ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑜𝑎́𝑡 đ𝑐 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖.

𝐺𝑖𝑜̛̀ 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑐𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑜́, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 2 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, đ𝑖 𝑏𝑜̣̂, 𝑛ℎ𝑎̉𝑦 𝑧𝑢𝑚𝑏𝑎 45 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑒̣̂𝑡, 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑎̂́𝑚 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̀𝑖. 𝐶ℎ𝑖̣ 𝑘𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑎̂𝑢, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑟𝑎 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑎́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑜̂𝑖, 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑢̛́ 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎́𝑖 𝑎́𝑜 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑐 𝑠𝑢̀ 𝑠𝑢̣, 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 35-40 đ𝑜̣̂ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑐 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎́𝑦 𝑙𝑒𝑛, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑐𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑜 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑖́. 𝑆𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝.

𝑇𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑝 𝑐𝑜́ 𝑣𝑒̉ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ, 𝑘𝑜 𝑛ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐, đ𝑜̂́𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑖 𝑐𝑜̂̉ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑎𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛, 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢. 𝑁𝑔𝑢̉ 𝑡𝑜̂́𝑡.

𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝐶𝑇 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑦́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́ 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖, ℎ𝑎𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑜 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘𝑜 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑐 ℎ𝑒̂́𝑡. 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑦́ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑖́ 𝑙𝑎̀ ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘𝑜 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛.”

Câu chuyện còn tiếp tục được kể … vì Mita vẫn mong các bạn khỏe mạnh toàn diện từ thể xác và tinh thần, được sống cuộc đời của chính bạn muốn sống, luôn khát khao, luôn sống hết mình, yêu ai thương ai mạnh dạn nói ra để mỗi ngày luôn là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn.

Hình bên dưới được chụp ở vùng đồi hoang trên hòn đảo nhỏ thuộc Penghu (Bành Hồ), Đài Loan. Mình và chị đồng hành hoang dại giữa núi rừng biển đảo vừa ăn đậu hủ thối vừa ngắm mặt trời lặn và vừa gởi yêu thương đến tất cả các bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here