Kịch bản mùa Covid-19

>>>> Chào đón các kịch bản khác của các bạn khác ở khắp nơi – cùng đóng góp cộng đồng chống dịch

Thông qua các bài học hướng dẫn của Mita Tran, tại youtube, facebook mà các bạn có những chuẩn bị để bản thân, gia đình, người quen được bình an, khoẻ mạnh, ít tổn thất nhất mùa Covid.

Dưới đây là những kịch bản của mỗi thành viên, mỗi địa phương sinh sống khác nhau, mỗi điều kiện, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tất cả những kịch bản này đã được tôi góp ý, điều chỉnh bổ sung. Tôi gom ở đây để các bạn cùng học tập, theo dõi và lựa chọn những kịch bản phù hợp với điều kiện sống của các bạn. Mục tiêu cuối cùng là tất cả chúng ta, những người đọc được bài viết này được khoẻ mạnh, bình an, ít tổn thất nhất mùa Covid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here