THÔNG TIN UNG THƯ, 2019

Ung thư là một vấn đề sức khỏe lớn toàn cầu. Tin vui cho chúng ta hiện nay là tỷ lệ ca chết do ung thư giảm, giảm đều 1,5% hằng năm, giảm 27% tính từ năm 1991 đến nay. Theo phân loại quốc tế về bệnh ung thư (ICDO) và phân tích bởi phần mềm NCI’s SEER trên địa bàn nước Mỹ đến năm 2019 như sau:

  1. Số ca tử vong do ung thư năm 2019 ước tính là 606.880 người Mỹ, tương đương 1.700 người chết/ ngày. Số ca tử vong lớn nhất do mắc bệnh ung thư phổi, tuyến tiền liệt và đại trực tràng ở nam giới VÀ phổi, vú, đại trực tràng ở nữ giới. Khoảng 25% ca tử vong do ung thư phổi.
  2. Xu hướng về tỷ lệ mắc bệnh ung thư có liên quan đến giới tính, liên quan đến nguy cơ mắc bệnh và liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam cao hơn ở nữ và tỷ lệ tử vong ở nam cũng cao hơn ở nữ.
  3. Tỷ lệ tử vong giảm đều hằng năm 1,5% tính từ năm 1991. Số ca tử vong do ung thư ở nam GIẢM so với nữ, cụ thể là 34% (nam) so với 24% (nữ) tính từ 1991 đến nay.
  4. Khuynh hướng các ca tử vong do ung thư GIẢM RÕ RỆT thuộc về phổi, đại trực tràng và tuyến tiền liệt ở nam, ung thư vú ở nữ.
  5. Khảo sát cũng xác định về lý do tỷ lệ tử vong do ung thư có liên quan đến vấn đề tài chính, đối tượng kinh tế khá hơn sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn. Những đối tượng người bệnh này biết cách xây dựng một chương trình sức khỏe: lựa chọn gói chăm sóc sức khỏe tốt hơn; biết cách dùng nhiều biện pháp can thiệp cắt bỏ nguy cơ mắc bệnh lớn như thuốc lá, cồn, chất kích thích, giảm tinh bột tinh chế, giảm các loại nước ngọt; biết cách sống lành mạnh và thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tin vui phải không cả nhà <3

Tài liệu tham khảo [1]

 

  1. Siegel, R.L., K.D. Miller, and A. Jemal, Cancer statistics, 2019. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2019. 69(1): p. 7-34.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here