gluten

GLUTEN & SỨC KHỎE TUYẾN GIÁP

GLUTEN Gluten hay prolamin là một toxic lectin (lectin độc tố), là protein dự trữ trong thực vật, nguồn nguyên liệu quan trọng cho hạt nảy mầm. Protein được enzyme peptidase/ protease phân giải trước khi đưa vào tế bào ruột (gut cells). Nhưng gluten có yếu tố chống lại sự phân giải của protease GLUTEN & SỨC KHỎE TUYẾN GIÁPĐọc thêm