U hodgkin lymphoma -Phân loại – Tập 2

Phân loại cHL dựa trên hệ thống phân loại Ann Arbor (Ann Arbor system) với sự điều chỉnh Cotswords (Cotswords modifications). Gần đây, các chuyên gia HL và NHL đề xuất phân loại Lugano (The Lugano Classification) kết hợp chụp cắt lớp FDG-PET (fluorodeoxyglycose) [7]. FDG-PET kết hợp chụp cắt lớp vi tính PET-CT hoặc MRI được coi là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ phổ biến của bệnh một cách thích hợp [8-10]. Nó cho phép phân loại chính xác và không cần thiết sinh thiết tuỷ xương [11-12]. FDG và liều lượng bức xạ phải được xem xét cẩn trọng để tránh gây ra đau, căng thẳng, hoặc phơi nhiễm với lạnh (exposure in cold) trước khi đánh giá do những kích thích này có thể kích hoạt mô mỡ nâu và tăng hấp thu FDG về mặt sinh lý, hạn chế chất lượng hình ảnh ở các vùng nút bị ảnh hưởng bởi cHL [13-14].

 

7. Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol. 2014;32(27):3059– .

  • • Important recommendations for staging and response assessment
  1. Depas G, De Barsy C, Jerusalem G, et al. 18F-FDG PET in children with lymphomas. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2005;32(1):31–
  2. Hermann S, Wormanns D, Pixberg M, et al. Staging in childhood lymphoma: differences between FDG-PET and CT. Nuklearmedizin. 2005;44(1):1– Accessed 2018 Dec 6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/15711722.
  3. Kabickova E, Sumerauer D, Cumlivska E, et al. Comparison of 18F- FDG-PET and standard procedures for the pretreatment staging of children and adolescents with Hodgkin’s disease. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2006;33(9):1025–
  4. Montravers F, McNamara D, Landman-Parker J, et al. [(18)F]FDG in childhood lymphoma: clinical utility and impact on management. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2002;29(9):1155–
  5. Paulino AC, Margolin J, Dreyer Z, et al. Impact of PET-CT on involved field radiotherapy design for pediatric Hodgkin lymphoma. Pediatr Blood Cancer. 2012;58(6):860–
  6. Kaste SC, Howard SC, McCarville EB, et al. 18F-FDG-avid sites mimicking active disease in pediatric Hodgkin’ Pediatr Radiol. 2005;35(2):141–154.
  7. Kluge R, Kurch L, Georgi T, et al. Current Role of FDG-PET in pediatric Hodgkin’s Lymphoma. Semin Nucl Med. 2017;47 (3):242– .

 

Hình ảnh được lấy từ: https://www.lls.org/lymphoma/hodgkin-lymphoma/diagnosis/hodgkin-lymphoma-staging

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here