U Hodgkin Lymphoma – Tập 1

Ung thư hạch Hodgkin cổ điển (cHL, classical hodgkin lymphoma) là một bệnh lý u mạch máu rất phổ biến ở trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên, đặc biệt là trong độ tuổi từ 15–34 [1,2].

 

Kể từ thập kỷ 1960–70, với sự phát triển của xạ trị và hóa trị kết hợp ban đầu với thuốc điều trị MOPP (mechlorethamine, vincristine, prednisone, procarbazine), tiếp theo là ABVD (Adriamycin, bleomycin, vinblastine, dacar-bazine).

 

Hiện nay, nó được coi là một trong những bệnh ung thư có thể chữa được ở bệnh nhi [3–5]. Ở người lớn, ABVD và BEACOPP (bleomycin, etoposide, Adriamycin, cyclophospha- mide, vincristine, procarbazine, prednisone), thường được kết hợp với xạ trị tổng hợp trong một số trường hợp nhất định, đều được coi là tiêu chuẩn chăm sóc hiện nay [5].

 

Phương pháp điều trị hiện đại mang lại xác suất sống sót tổng thể (OS, overall survive) lâu dài là gần 90%. Ở trẻ em và thanh thiếu niên, một số phương pháp thay thế dựa trên ABVD tiếp tục được phát triển với nỗ lực tránh các tác dụng phụ sớm và lâu dài của liệu pháp đối với những người sống sót như nhiễm độc phổi và bệnh cơ tim, mặt khác, tăng cường điều trị và tăng xác suất chữa khỏi cho những bệnh nhân có nguy cơ tái phát cao hơn [3,6].

 

[Đọc thêm]

  1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin. 2018;68(1):7–
  2. Gatta G, Zigon G, Capocaccia R, et al. Survival of European children and young adults with cancer diagnosed 1995– Eur J Cancer. 2009;45(6):992–1005.
  3. Mauz-Körholz C, Metzger ML, Kelly KM, et al. Pediatric Hodgkin Lymphoma. J Clin Oncol. 2015;33(27):2975–
  4. Evens AM, Hutchings M, Diehl V. Treatment of Hodgkin lymphoma: the past, present and future. Nat Clin Pract Oncol. 2008;5 (9):543–
  5. Ansell SM. Hodgkin lymphoma: 2016 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2016;91 (4):434–
  6. Marr KC, Connors JM, Savage KJ, et al. ABVD chemotherapy with reduced radiation therapy rates in children, adolescents and young adults with all stages of Hodgkin lymphoma. Ann Oncol. 2017;28 (4):849–
  7. Gómez-Almaguer D, González-Llano O, Jiménez-Antolinez V, Gómez-De León A. Treatment of classical Hodgkin’s lymphoma in children and adolescents. Expert Opin Pharmacother. 2019 Jul;20(10):1227-1234.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here