hodgkin lymphoma

U hodgkin lymphoma -Phân loại – Tập 2

Phân loại cHL dựa trên hệ thống phân loại Ann Arbor (Ann Arbor system) với sự điều chỉnh Cotswords (Cotswords modifications). Gần đây, các chuyên gia HL và NHL đề xuất phân loại Lugano (The Lugano Classification) kết hợp chụp cắt lớp FDG-PET (fluorodeoxyglycose) [7]. FDG-PET kết hợp chụp cắt lớp vi tính PET-CT hoặc U hodgkin lymphoma -Phân loại – Tập 2Đọc thêm

U Hodgkin Lymphoma – Tập 1

Ung thư hạch Hodgkin cổ điển (cHL, classical hodgkin lymphoma) là một bệnh lý u mạch máu rất phổ biến ở trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên, đặc biệt là trong độ tuổi từ 15–34 [1,2].   Kể từ thập kỷ 1960–70, với sự phát triển của xạ trị và hóa trị kết U Hodgkin Lymphoma – Tập 1Đọc thêm