Cuốn sách”Dinh dưỡng chữa lành lành- Tập 1 – Chế biến sinh tố chữa lành”

Một trong những lý do chủ yếu khiến tôi quyết định hoàn thiện cuốn sách này để giải quyết những câu hỏi về bữa ăn đủ dinh dưỡng, cân bằng năng lượng, tăng cường sức khoẻ. Toàn bộ nội dung trong cuốn sách là những nghiên cứu, khảo nghiệm, tự trải nghiệm và kết qủa từ những người tình nguyện viên tham gia khảo nghiệm của tôi. Từ hơn bảy năm trước cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang kiên trì, bền bĩ chế biến sinh tố chữa lành theo cách này.

Tôi hy vọng sau khi bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ trải nghiệm và tìm thấy sự phù hợp trong cách ăn uống của riêng bạn. Nếu bạn là người đã từng trải qua, thực hành qua những hướng dẫn này từ các kênh khác của tôi trước đây, cuốn sách sẽ giúp khẳng định hơn những gì bạn biết và trải qua. Nếu bạn đang cân nhắc, tôi tin rằng cuốn sách này sẽ đem lại cho bạn những giá trị mới trong hành trang tìm lại sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ chủ động. Nói cách khác, thật sự tồn tại một giá trị cao trong cách thực hành này để có một cơ thể khoẻ mạnh từ bên trong.
Mita Tran

Mời các bạn đặt sách!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here