Đăng ký nước kefir

Dành cho các bạn HỒ CHÍ MINH!

Chúng mình trong chai/ can nhựa để dễ vận chuyển!

Nếu bạn khó khăn hãy lấy dùng miễn phí để cải thiện sức khoẻ!

Nếu bạn ổn hỗ trợ 20K/ lít để chúng mình nuôi tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here