ĂN HẠT QUẢ HẠCH MỖI NGÀY ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG SINH SẢN Ở NAM GIỚI

Vô sinh nam là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến gần 10% nam giới trong độ tuổi sinh sản. Đồng thời, việc giảm số lượng tinh trùng ở nam giới được ghi nhận trong vài thập kỷ qua. Nhiều giả thuyết cho rằng do các chất độc hại từ môi trường, chế độ ăn uống nghèo nàn, lối sống thiếu lành mạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ DNA tinh trùng.

Sự biến đổi biểu sinh gen, sự methyl hoá DNA, ở nhóm gen liên quan đến sinh sản H19, MEST, SNRPN ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của tinh trùng và sự phát triển của thai nhi.

Thử nghiệm Fertinus, thử nghiệm song song, nhẫu nhiên, có đối chứng với 72 tình nguyện viên trong 14 tuần về việc đánh giá mức độ tiêu thụ các loại hạt quả hạch ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Mỗi nam độ tuổi sinh sản ăn 60g hạt quả hạch hỗn hợp (hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ) mỗi ngày trong suốt 14 tuần và nhóm đối chứng là nhóm người ăn uống bình thường không có sử dụng hạt quả hạch hoặc sử dụng với lượng rất ít không đáng kể. Kết quả ghi nhận được ở nhóm nam giới sử dụng 60g hạt quả hạch hỗn hợp mỗi ngày trong 14 tuần đã cho chất lượng, số lượng tinh trùng cải thiện đáng kể (vitality, morphology, and motility; sức sống, hình thái và khả năng di động) so với nhóm còn lại.

By Jean-Pierre Issa, 2012

Vì sao? Cơ chế biến đổi biểu sinh xảy ra ở đây chăng?

Tiến hành giải trình tự toàn bộ bộ gen của nhóm người tham gia khảo nghiệm này, nhóm người sử dụng 60g hạt quả hạch hỗn hợp mỗi ngày không làm thay đổi methyl hoá DNA toàn bộ bộ gen (global DNA methylation) nhưng xác định được 36 vùng có sự khác biệt methyl hoá (Differentiatial methylation region, DMR). Trong đó, 35 vùng có sự khác biệt methyl hoá bị methyl hoá cao hơn ở nhóm đối chứng (hypermethylation).

Vì sao sự tiêu thụ hạt lại thay đổi biểu sinh gen?

Sự tiêu thụ hạt, cung cấp lượng nhỏ folate và các thành phần hoạt tính sinh học, ảnh hưởng đến sự hoạt động của enzyme DMNT (DNA methyltransferase), một loại enzyme đóng góp vào quá trình vẽ nên sự methyl hoá DNA.

Tóm lại, sự can thiệp chế độ ăn uống gây ra những thay đổi đối với các vùng cụ thể trong bộ gen, ảnh hưởng đến số lượng – chất lượng tinh trùng. Mình khuyến khích các bạn nam đang tuổi sinh sản hãy sử dụng hạt quả hạch mỗi ngày, theo con số gợi ý của nghiên cứu là 60g/ ngày và sử dụng đa dạng các loại quả hạch để hiệu quả tốt.

Các loại hạt quả hạch gồm có những loại nào?

Hạnh nhân, hạt điều, hạt óc chó, hạt hồ đào, hạt hồ trăn, hạt mắc ca, hạt phỉ, hạt dẻ…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Salas-Huetos A et al. (2020). Sperm DNA methylation changes after short-term nut supplementation in healthy men consuming a Western-style dietAndrology.

Salas-Huetos A. et al. (2018) Effect of nut consumption on semen quality and functionality in healthy men consuming a Western-style diet: a randomized controlled trialAm J Clin Nutr.108 (5):953–962.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here