ĐĂNG KÝ NHẬN SÁCH TỪ DỰ ÁN CHUNG TAY TẶNG SÁCH CHO NGƯỜI BỆNH

(15/6/2022) Hiện tại Dự án chung tay tặng sách đã có đến 315 cuốn cần tặng, số sách đã tặng 175 cuốn. Các bạn đăng ký nhận ở link:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here