ĐƠN HÀNG CÓ VẤN ĐỀ – KHÔNG GIAO ĐƯỢC

Đây là những đơn hàng các bạn thanh toán không rõ ràng, kể từ khi thanh toán 3 ngày (không kể thứ 7, CN và giai đoạn nghỉ lễ) thì các bạn sẽ thấy đơn mình cập nhật trên hệ thống tình trạng đơn. Nếu các bạn không thấy được cập nhật có lẽ đơn của bạn có vấn đề. Vui lòng liên hệ zalo hỗ trợ: 0931304568 (không gọi điện, chỉ nhắn tin).

Tài khoản nhận Techcombank:

20220715mua khang sinh tu nhien mitaFT22196605800380             263.094,00
20220712Tra tien dam tao va khang sinh tu n hienFT22193921603070             540.800,00
20220711VIETTEL 400300 LIENNH 220711 2207 11075666628 NULL TRAN THI LUYENFT22192564696315\BNK             759.000,00
20220711sach dinh duongFT22192600774937             199.000,00
20220702MBVCB.2180681066.010433.DINH THI HO NG HUE chuyen tien.CT tu 0391000993 603 DINH THI HONG HUE toi 190370943 02015 LE DOAN THANH TECHCOMBANK – K y thuong Viet NamFT22183857597971\BNK             199.000,00
20220623MBVCB.2149393611.094765.DANG THI MI NH DUNG chuyen tien199160982281190. CT tu 0711000255424 DANG THI MINH D UNG toi 19037094302015 LE DOAN THAN H TECHCOMBANK – Ky thuong Viet NamFT22174065708280\BNK             199.540,00
20220620TCB 19037094302015 TRAN THI TU OANH chuyen khoanFT22171007149684\BNK          4.288.232,00
20220616chuyen tien mua sach dinh duong chu a lanh tap 1FT22167998518054\BNK             200.000,00
20220613Khuong chuyen tien hangFT22164125806201             266.835,00
31/05/2022TCB 19037094302015 DAO THI PHUONG m ua 2 giam taoFT22151465610963\BNK             580.100,00
30/05/2022CK MUA SACH-300522-18:43:44 855949FT22150128156064\BNK             199.000,00
30/05/2022TCB 19037094302015 NGUYEN THI KIM L IEN chuyen khoanFT22150993681776\BNK             685.000,00
30/05/2022TCB 19037094302015 TRINH CONG HIEN chuyen khoanFT22150177912297\BNK             398.106,00
30/05/2022MBVCB.2068182488.008926.TRAN THI LO AN chuyen tien mua 2 giam tao + 500 g hat lanh.CT tu 0951004171866 TRAN THI LOAN toi 19037094302015 LE DOA N THANH TECHCOMBANK – Ky thuong Vie t NamFT22150143840271\BNK             725.000,00
27/05/2022MBVCB.2058308735.010595.TRAN THI LO AN chuyen tien mua sach mita.CT tu 0951004171866 TRAN THI LOAN toi 190 37094302015 LE DOAN THANH TECHCOMBA NK – Ky thuong Viet NamFT22147309298986\BNK             200.000,00
26/05/2022Chuyen tien mua sach dinh duong chu a lanhFT22146181132707\BNK             200.000,00
25/05/2022MBVCB.2053585485.068316.HO THI YEN chuyen tien.CT tu 0101001082670 HO THI YEN toi 19037094302015 LE DOAN THANH TECHCOMBANK – Ky thuong Viet NamFT22145142930408\BNK        15.000.000,00
18/05/2022MBVCB.2028984346.093156.NGUYEN TIEN DUNG chuyen tien.CT tu 9933105588 NGUYEN TIEN DUNG toi 19037094302015 LE DOAN THANH TECHCOMBANK – Ky thu ong Viet NamFT22138089425053\BNK             277.280,00
18/05/2022MUA KHANG SINH TU NHIEN-180522-10:3 0:53 005253FT22138006860956\BNK             478.000,00
17/05/2022HaFT22137860270153             199.300,00
16/05/2022MBVCB.2019064485.060619.Mai Huong . CT tu 0071002286942 LE THI TRA MY t oi 19037094302015 LE DOAN THANH TEC HCOMBANK – Ky thuong Viet NamFT22136915081300\BNK             393.815,00
13/05/2022Huong chuyenFT22133607481705             370.000,00

Tài khoản nhận BIDV:


13/07/2022 20:03:45
+700,00021,959,166 VNDTKThe :5015777345999, tai Agribank. BIDV;56210005584198;NGUYEN THI THU HIEN chuyen khoan -CTLNHIDI0
09/07/2022 06:28:18+542,000756,123,685 VNDTKThe :0773880335, tai MB. LE THI HONG chuyen khoan -CTLNHIDI0
05/07/2022 16:43:51+900,000694,989,133 VNDTKThe :19037947288018, tai TCB. Mai chuyen FT22186670494549 -CTLNHIDI0

Trân trọng thông báo!

Mita Team

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here