DA MẶT SẠCH SẼ XINH XẮN KHÔNG MỸ PHẨM

Đây nha, các bạn khen miết làm Mita cũng phồng mũi lắm, nhưng mà các bạn đâu có tha cho Mita đâu. Phải hỏi cho bằng được cô Mita đã làm gì?

Mita nói xem xong đường có cười tớ nha! Tớ hiện tại chỉ có thế thôi. Ai lỡ hố ráng chịu nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here