HÀNH – NGHỆ – TỎI – GỪNG NẢY MẦM CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG?

hành nảy mầm

Không giống như các loại KHOAI khi nảy mầm thì kèm theo tạo một số loại độc tố, ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe, thì nhóm hành- nghệ – tỏi – gừng nảy mầm có màu xanh xanh đấy hoàn toàn không độc hại.

Điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn ăn được các củ hành, củ gừng, củ nghệ, củ tỏi nảy mầm xanh mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, khi các củ gừng- hành – nghệ – tỏi nảy mầm thì chúng làm biến đổi dinh dưỡng. Dinh dưỡng bị giảm đi. Chúng cũng làm thay đổi vị, vị nhạt hơn, kèm theo vị đắng nữa.

Tóm lại, các bạn hoàn toàn có thể ăn được hành – nghệ – tỏi – gừng bị nảy mầm vì vô hại với sức khỏe. Nhưng lựa chọn tốt nhất hãy chọn các củ này chưa nảy mầm để thu được dinh dưỡng cao nhất!

Mita

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here